ئەدەب

شۆكرۆیا عەزێ

عبدالرحمن بامەرنی

ئەو بخوە شێخ نەبوو و نوكە دبێژنە من ژی شێخ، لێ ئەز نەشێخم، بتنێ ئەز كالوخك هەلگرێ شێخی بووم. ئەگەر شێخ ل مالێ نەبایە، دگوتنە من شێخ و هەر جهێ شێخ ژی لێبا، ئەز لدویڤ پێ وی بووم و ئەگەر گوندییا باب و باپیرێن من ناس نەكربانە، دا هزركەن شێخ باپیرێ منە و كەسێ نەدزانی كو تشتێ من دگەهینتە شێخی، بتنێ ئەو نڤشتووكە یا ژ پەرێ سوور دهێتە چێكرن و شێخی سوزا دایە من، كو چێكرنا وێ نڤشتوكێ نیشا من بدەت.

شێخی هوسا دگوت: هەر نڤشتووكەكا ئەز چێدكەم كارەكی دكەت، هندەك ژن و مێران ل بەر ئێك رەش دكەن و هندەك ژی وان ل بەر ئێك شیرین دكەن، هندەك نەڤیانێ دروست دكەن و هندەك ژی ڤیانێ دروست دكەن و نڤشتووكا ژ هەمییا بۆ من گرنگتر، نڤشتووكا پەرێ سوور بوو، دەما شێخی دگوت: “هەر گاڤا ئەڤ نڤشتووكە د دگەل مرۆڤیدا بیت و بنڤیت، هەر كچ و ژنا مرۆڤی بڤێت، وێ شەڤێ دێ دگەل مرۆڤی جوت بیت” و ژڤی گوندی خرەكێ، بتنێ چاڤێ من ل سەر شوكرۆیا عەزێ یە..

خەلكی پسیارا شێخی ژ من دكر و من بۆ ژڤان ددانان و سەرێ دیوانان بۆ شێخی بوو و ئەز برەخ ویڤە د روونشتمە خارێ. خارنا خوەش بۆ شێخی دهات و پاریێ من ژی د گەلدا بوو و هەر جهێ شێخ چبایێ ژی، پێ من لدویڤ پێ وی بوو و كالوخكێ وی د ملێ مندا بوو.

  تشتێ ئەز ژ وی كالوخكی و نڤشتووكێن شێخی فێر بویم، بتنێ من ب ددانێن خەلكیڤە د بێنا و پترییا جاران، شێخی ئەز پێش خوڤە فرێدكرمە ڤی كاری و دگوتە من، هەر جارا تو قەستا نەخوشەكی بكەی، ڤی كالوخكی دگەل خوە ببە، ئەڤ كالوخكە دێ حیجابێ دناڤبەرا تەو ئەجناندا دروست كەت! ژبیرنەكە ژی ناڤ و دەنگیا ڤی كالوخكی چ ژ ناڤ و دەنگیا من كێمتر نینە و هەر كەسێ چاڤێن وی ڤێ بكەڤن، دێ نیڤا نەخوشیا وی ژ دەف چیت.

ئێڤارەكا درەنگ ئەز ڤەگەرا مە مال و شوكرۆیا عەزێ یا ل سەر دۆشكێ حەوشا مالا مە روینشتی بوو، جارنا ژی خوە ب گول چیچەك و رحانێن ناڤ حەودكا گولاندا مژویل دكر.  ئەز ل پشت سەرێ وێ راوەستیام و من گوتێ:

 ـ گول دناڤ گولاندا چدكەن؟!

 هەر وەكو ئێكی ئاڤەكا تەزی ب سەریدا كری، ئێك بەژنی خوە رابوو و گوتە من:

ـ تو لكیڤە بووی، ئەڤە من سێ جاران رییا مالا وە دا بەر سینگا خوە و ئەز تە نابینم!

 پسیارا وێ نە بتنێ بۆ من یا خەریب بوو، دهەمان دەمدا، بۆ من خەونەك بوو، شوكرۆیا عەزێ بۆ سێ جاران ژ بەر بەژن و بالا من و دیتنا من قەستا مالا مە بكەت! دەڤێ من ما بەش و ئەو كچا من خەون پێڤە ددیتن و مرادا من بتنێ دگەل من ئاخفتبایە، ئەڤرو یا لمن دگەریت!  هێشتا من بەرسڤا پرسا وێ نەدای، دەنگێ دەیكا من ئەز ژ خەیالێن من ڤەگەراندم و كولوخكێ من دا بن كەفشێ من و گوتە من:

ـ كورێ من، دگەل شوكرۆیێ هەرە مالا وان، ددانێ دەیكا وێ یێ ئاریایی، دا بۆ پێڤە بێنی.

هەر چەندە بێهنا شوكرویێ ژ بەر دەیكا وێ یا تەنگ بوو و دڤیا ئەم زوی گەهشتباینە مالا وان، لێ هەر من خوە ڤەدهێلا و چ جارەكێ هوسا بۆ من هلناكەڤیت! دڤێ ئێڤارێدا و بتنێ دگەل شوكرویێ و ڤان كولانێن تەنگ تا ئەم دگەهینە مالا وان. من پێن خوە گران دكرن و  لهنداڤ گیڤاندێ چەمێ هناران، كو ئەو كولانك گەلەك بەرتەنگ دبیت و تا جهێ دوو دەوارێن باركری پێكڤە ناكەت دبەر ئێكرا ببورن، من دەستێ شوكرویێ گرت و نزانم چاوان من جرعەت دا خو، من ماچەك ژ رویێ وێ دزی. شوكرویێ نەعیمێن خوە نەخوش كرن و دا خوە زڤێركەت و خەبەران بێژیت، لێ بیرێن ددان ئێشانا دەیكا وێ و كولوخكێ لبن كەفشێ من، هەمی تشت ژبیرێ برن و گوتە من:

ـ ئەگەر تو دێ خوە جڤێل كەی، هەما نەهێ و دێ بێژمە دیكا خوە ل مال نەبوو!

ـ نەخێر ئەز دوبارە ناكەم، بەس بزانە ئەڤە دەستپێكا حەژێكرنا منە بۆ تە.

هەر چەندە وێ چ بەرسڤێن ئەرێنی و نەرێنی نەدانە من، بتنێ رییا مال گرت و ئێدی خوە ژ من دویر دكر، ب تایبەت ل جهێن تەنگ و بێ مرۆڤ، لێ من یا بدلێ خوە كر و من دلێ خوە بۆ ڤەكر، ئەز یێ پشت راست بوم ژی، ئەگەر ئەڤرو وێ سەرا ماچەكێ خوە زڤێر كربیت، سوبەهی دێ شێخ چێكرنا نڤشتووكا پەرێ سوور نیشا من دەت و نە بتنێ ماچەكێ، بەلێ دێ دبەرخوەدا رازینم و  ژ سەرێ نەینووكێن پێن وێ تا كولیڤانكا سەرێ وێ، دێ خرەكێ ماچ رێژ كەم.

كالوخكێ لبن كەفشێ من و ئەڤە چەند رۆژە شێخ ژ گوندی دووركەفتی و من پەرێن ناڤا كالوخكێ هەمی تێكڤەدان و من پەرێ سور نەدیت. شێخ ڤەگەریا و من چ كرە و من چ نەكرە، هەمی من بۆ وی ڤەگێران. من بەحسێ ددانێ عەزا دەیكا شوكرۆیێ بۆ كر و كەیفا شێخی بمن هات. من بەحسا كولوخكی و چێكرنا نڤشتووكان و پەرێ سور كر، شێخی گوتە من لەزێ نەكە و هەلگرتنا كالوخكێ بخوە پەرێ سورە و نە ئەز د شێخی گەهشتم و نەشێخی زێدەتر بۆ من روهنكر.

 من شێخ هێلا و برێكا مالێڤە شوكرویێ خوە درێكا مندا ڤەشارتبوو و گوتە من پەححححححح!!! ژ پەحێنا وێ دوو بەژنی خوە ئەز بلند بووم و ئەگەر كەنییا وێ ژناڤ دەحلێ دەرنەكەفتایە، دا هزركەم ئەجنێن كولوخكی یێن دەركەتین و خوە ل بەر من كرینە رەشە. لێ ئەز زڤریم و شوكرۆ رەڤی و من ل بنێ هنارەكێ گرت، دەما من كولوخك ژملێ خوە ڤەكری و دا خوە كار خوش كەم، شوكرۆیێ خوە ژناڤ دەستێ من هەلاند و ئەڤە ژ هینگێ وەرە، من دوبارە پسیارا نڤشتووكا پەرێ سور ژ شێخی نەكریە و نە ئەز ئێدی كلوخكێ ژملێ خوە ڤەدكەم و نە شوكرۆ ژی دەستان ژ یارییا خوە و ترساندنا من بەرددەت.

پتر ب بینه‌

بابه‌تێن وه‌كهه‌ڤ

Back to top button